سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران گشتاسبی – دانشیار گروه مکانیک سنگ، بخش معدن، دانشگاه تربیت مدرس،
ایوب الیاسی – دانشجوی دکتری تخصصی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس،
محمدجواد آذین فر – دانشجوی دکتری تخصصی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

در اثر تزریق حرارتی، فشار و دمای مخزن افزایشمی یابد. این تغییرات بالارونده فشار و دما، مختصات سنگ را تغییر داده و باعث ایجاد شکست برشی در جلوی اتاقک بخار می شود. در مخازن تحکیم نیافته کم عمق، برش پدیده غالب می باشد، زیراتنشتفاضلی حرارتی ناشی از تزریق بالا بوده و تنشموثر محصور کننده با تزریق فشار بالا کاهشمی یابد که این کاهش تنشمحصور کننده، مقاومت اصطکاکی سنگ را کاهشمی دهد. در این تحقیق جدیدترین یافته ها پیرامون تاثیرات تغییراتفشار منفذی، نفوذپذیری و تحرک پذیری بر روی الگوی رشد اتاقکبخار بررسی می گردد همچنین به بررسی تاثیر تنشهایبرجا بر روی جهت رشد اتاقک پرداخته شده و در نهایت برای بازیافت بیشتر نفت، بهترین جهات جفت چاه در روش ریزش ثقلی با بخارSAGD) با توجه به تنشهای برجا معرفی می گردد.