سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سیدی – دانش آموخته کاشناسی ارشدحشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مسعود لطیفیان – استادیار موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
مجید فلاح زاده – دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

زنجره خرما از آفات مهم خرما در ایران می باشد که در اکثر مناطق خرما خیز کشور خسارت می زند. این حشره با مکیدن شیره خرما باعث ضعف دراین محصول می گردد و با ترشح مواد چسبناکی بنام عسلک شرایط مناسبی را برای رشد قارچ های ساپروفیت فراهم می کند که در این درختان باعث نا مرغوبی و کاهش بازارپسندی خرما می شود . با توجه به اهمیت این آفت، برنامه ریزی صحیح مبارزه آن در قالب مدیریت تلفیقی مبارزه آفات خرما ضروری می باشد. در این تحقیق ۵حشره کش کلوتیانیدین، استامی پراید، دیفلوبنزورون، رلدان، دیازینون در نخلستان های واقع در توابع بهبهان وآبادان مورد آزمایش قرار گرفت. دراین آزمایش ۵غلظت متفاوت از این حشره کش ها همراه با تیماری که به عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی ارزیابی شد . این آزمایش در ۳تکرار انجام شده و نمونه برداری ها بصورت هفتگی انجام می گرفت.داده های حاصل از این آزمایش با نرم افزار Mstatc تجزیه واریانس آنالیز شد. برای زیست سنجی از نرم افزارBiostat استفاده شد ومیانگین ها با روش آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد سم کلوتیانیدین زودتر ازسموم دیگربه حداکثردرجه تاثیر رسیده و اثر کنترل کنندگی طولانی تری دارد ونیاز به سم پاشی مجدد، کمترمی باشد