سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نعیمه رستمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
عبدالرسول ذاکرین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
محمد هدایت – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تکرار انجام شد فاکتورهای آزمایش شامل پایه کدو حلوایی و هندوانه ابوجهل و روش پیوند اسکنه و حفره ای بود پس از انجا عمل پیوند و بررسی درصد گیرایی پیوند نشاهای پیوندی به زمین اصلی درگلخانه منتقل و خیاربذری نیز بهعنوان شاهد کشت گردید دراین مرحله آزمایش بصورت یک طرح بلوکهای کامل تصادف ی با ۵ تیمار ادامه و صفاتی نظیر سطح برگ طول بوته تعدادگل ماده و نسبت قطر به طول میوه مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که درصد گیرایی پیوند اسکنه نسبت به پیوند حفره ای بالاتر بود لذا پیوند اسکنه پیوند مناسبتری برای خیارگلخانه ای می باشد پیوند اسکنه باعث افزایش درصد گیرایی افزایش سطح برگ و افزایش نسبت قطر به طول میوه شد پایه هندوانه ابوجهل باعث افزایش طول بوته شد.