سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم حسن پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
عبدالرسول ذاکرین –
اسماعیل خرمی – دانشجوی کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

هندوانه ازگیاهان یکساله و ازخانواده Cucurbitaceae می باشد بطورکلی پرایمینگ بذر بکی ازتکنیکهای بهبودی بذر است که میتواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی افزایش دامنه جوانه زدن بذرها درشرایط محیطی تنش زا ازقبیل شوری دما و خشکی شود پس از طی مراحل شستشوی بذور توسط کلرید سدیم یک درصد و تیماربذرها توسط پلی اتیلن گلیکول درچهارسطح شاهد ۲/۵و۳و۴ درصد وطول دوره پرایمینگ درسه سطح ۲۴و۴۸و۷۲ ساعت دردمای ۲۵درجه سانتیگراد انجام شد پس ازاتمام مدت زمان پرایمینگ بذور با آب مقطر شستشو داده شدند و سپس محتوی رطوبتی بذور ۶الی۷ درصد کاهش داده شد درنهایت بذور هرگروه جداگانه درپتری دیش برروی کاغذ صافی قرار داده شدند براساس نتایج جدول تجزیه واریانس بالاترین سرعت جوانه زنی مربوط به تیمارهای رقم هیبرید ماکرو با ۲/۵ درصد پلی اتیلن گلیکول به همراه زمان خیساندن ۲۴ساعت و رقم هیبرید ماکرو با ۴درصد پلیاتیلن گلیکول به همراه زمان خیساندن ۲۴ساعت بدست آمد که بین این دو تیمار اختلاف معنی داری وجود نداشت.