سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید زنجیردار – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسلم احمدی – کارشناس ارشد حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

امروزه نقش فن آوری اطلاعات در زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست . سازمانها به عنوان جلوه ای از حیات و پویایی اندیشه بشری با بهره گیری از ابزارITمی کوشند عملکرد خود را بیش از پیش ارتقا بخشیده و خود را در صحنه رقابت حفظ نمایند . هدف اصلی این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا پیاده سازی برنامه ریزی منابعبنگاهERP) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد؟ این امر، در این پژوهش که جامعه آماری آن مدیران مالی ، مدیران حسابرسی ، سرپرستان حسابرسی ، مولفین کتاب ، اعضاءهیأت علمی دانشگاه ،دانشجویان دوره دکتری، کارشناسی ارشد ومحققان بخش تحقیقات سازمان حسابرسی است که آشنایی کافی باموضوع تحقیق دارند، مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق که ترکیبی از روشهای کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نظر هدف یک پژوهش توصیفی کاربردی است ،پنج فرضیه تبیین شد که به بررسی تاثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع بنگاهERP) بر هریک از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن ،قابل اتکا بودن ،قابل فهم بودن و قابل از مقایسه بودن پرداخته اند. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه هااز نرم افزارSPSSو از آزمون آماریT-test استفاده شده است . نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهدکه برنامه ریزی منابع بنگاهERP) باعث افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می شود