سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کبری کبری – کارشناس ارشدباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر
مجید راحمی – استاد بخش باغبانی دانشگاه شیراز
عنایت الله تفضلی – استاد بخش باغبانی دانشگاه شیراز
سعید عشقی – استاد بخش باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر پلی آمین ها (پوتریسین و اسپرمیدین), ایزو پروپیل استر تو، فور- دی, نفتالین استامید بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای کبکاب این پژوهش در سال ۸۸ و ۸۹ بر درخت خرما با شرایط یکسان در مرکز تحقیقات بوشهر (ایران) انجام گرفت . سه و شش هفته بعد از گرده افشانی خوشه های انتخاب شده بر روی درخت با نفتالین استامید با غلظتهای ( ۰ و ۸۰ و ۱۲۰ میلی گرم در لیتر)، ایزو پروپیل استر تو، فور- دی با غلظتهای ( ۰ و ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر)، پوتریسین و اسپرمیدین با غلظتهای ( ۰ و ۰/۱ و ۱ میلی مولار) محلول پاشی گردید.تیمار ۱۲۰ میلی گرم در لیتر نفتالین استامید قطرمیوه و وزن گوشت را در مرحله خلال و تمار بطور معنی داری افزایش داد. کمترین ریزش (۲/۵ درصد) مربوط به تیمار پوترسین ( ۰/۱ و ۱ میلی مولار) و بیشترین ریزش ( ۴۲/۴ درصد) مربوط به تیمار نفتالین استامید ۱۲۰ میلی گرم در لیتر بود . بیشترین عملکرد ( ۱۰/۸ درصد) نسبت به شا هد مربوط به تیمار اسپرمیدین ۱ میلی مولار بود. کمترین TSS (21/5 درصد) مربوط به تیماراسپرمیدین ۰/۱ میلی مولار و بالاترین TSS مربوط به تیمارشا هد ( ۴۶ درصد) بود . پلی آمین ها رسیدن میوه را ۱۷ روز به تاخیر انداختند.