سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد تقی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس، ت
اکبر صفرزاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردب
علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی یاسی – استادیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

سرری زهای سه جانبی از سازه های هیدرولیکی مهم جهت تنظیم سطح آب در مخازن سدها بشمار می آیند. فرضیه اصلی در توسعه طرح سه وجهی سرریزها، افزایش ظرفیت انتقال جریان بر روی سرریز از طریق افزایش طول تاج سرریز معادل نرمال بوده است. استهلاک انرژی و کاهش شدت تلاطم جریان از روی سرری ز از ویژگی های مهم هیدرولیکی در طراحی کانال جانبی سرریز است. در این تحقیق، اثرات پل های کردن پروفیل اوجی یک سرریز س هجانبی در شدت کاهش انرژی و تلاطم جریان با استفاده از مدل شبیه سازFlow-3Dمورد آزمون قرار گرفته است. در مدل سازی از روش حجم محدود VOF) ومدل تلاطمی k-ε (RNG) استفاده شده است. مدل عددی با نتایج مدل فیزیکی سرریز سه جانبی سد جره در ایران واسنجی تائید شده است. نتایج نشان میدهد که پلکانی شدن سرریز سبب افزایش عمق آب تا ۱۵ ٪ و در نتیجه کاهش شدت تلاطم در کانال جانبی، بخصوص در جریانات سیلابی متناوب می شود. افزایش پایداری سامانه سرریز در برابر نوسانات فشار دینامیکیدر کانال جانبی از امتیازات پلکانی کردن سرریزهای سه وجهی به شمار می آید.