سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرید مر – استادبخش علوم زمین دانشگاه شیراز شیراز
نفیسه خدابخشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش به بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیم، سرب روی نیکل کرم مس و منگنز درخاک و گندم آبیاری شده با پساب در منطقه شاهین شهر می پردازد نمونه های خاک و گیاه از زمینهای اطراف کانال پساب برداشت شد غلظت کلی فلزات کادمیم ۰/۵۷، سرب ۴۷/۷۱، روی ۹۳/۲۴، منگنز ۷۹۲/۴۲، نیکل ۸۵/۸، کرم ۱۴۷/۴ و مس ۳۳/۵ درخاک کشاورزی شاهین شهر اندازه گیری شد میانگین غلظت فلزات در پساب خروجی از تصفیه خانه برای فلزات کادمیم سرب روی نیکل کرم و مس به ترتیب ۰/۱،۰/۰۳، ۱/۳، ۱/۷، و ۴/۴ و ۰/۰۲۹ می باشد غلظت فلزی نمونه های خاک به غلظت فلزی استاندارد EPA بسیار نزدیک و یا اندکی از آن بیشتر است فلز کادمیم درخاک ضریب آلودگی قابل توجه نشان میدهد ضریب انتقال فلز از خاک به گیاه برای فلزات مس و کادمیم بالا است بطورکلی درحال حاضر نگرانی جدی در رابطه با آلودگی فلزی خاک و گیاه درمنطقه وجود ندارد اما با توجه به استفاده مداوم امکان انباشت فلزی درخاکهای کشاورزی منطقه وجود دارد.