سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نسرین امینی تهران – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

پرچین ها زیستگاه تعداد زیادی از گونه های حیات وحش و از جمله پرندگان است پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر اندازه و ساختار پرچین ها برفراوانی جامعه پرندگان درگرگان انجام شد پرندگان و متغیرهای اندازه و ساختار پرچین ها به فاصله شعاعی ۲۵متر از هریک از ۹۴ نقطه نمونه برداری بررسی گردید. برای تعیین تراکم پرندگان و همباشی جامعه پرندگان با متغیرهای اندازه و ساختار پرچین به ترتیب از نمونه برداری فاصله ای و آنالیز تطبیقی متعارف استفاده شد درطول دوره مطالعاتی تعداد ۲۵۱ مشاهده از پرندگان متعلق به ۱۲ گونه ثبت گردید پرندگان الگوهای متفاوتی از تراکم را از خود نشان دادند گنجشک خانگی و چرخ ریسک بزرگ بیشترن تراکم و گونه های چکاوک کاکلی و سبزقبا کمترین تراکم درهکتار را داشتند محور اول آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از یکدیگر متمایز نمود گروه اول شامل گنجشک خانگی چکاوک کاکلی و پرستو همبستگی مثبتی با تعداددرختان انار داغداغان و بوته های تمشک داشت گروه دوم شامل زاغی، سبزقبا زنبورخ وار توکای سیاه و چرخ ریسک بزرگ شانه بسرد و کلاغ ابلق همیشگی مثبتی را با ارتفاع پرچین تعداد درختان انجیر ار ار و ولیک نشان داد