سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جعفر جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کر
محسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذ یه دام پردیس کشاورزی و منابع
حسین عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذ یه دام پردیس کشاورزی و منابع

چکیده:

گوساله های شیرخوار که نسل آ ینده گله را تشکیل می دهند بزرگترین سرما یه پرورش دهندگان گاوها ی شیر هستند. به همین دلیل برای داشتن گاوهای با راندمان بالا در آ ینده داشتن گوساله های سالم، دارای وزن ایدآل و کاهش دادن تلفات از ضروریات پرورش گوساله ها می باشد. تمام روش هایی که می توانند مصرف خوراک و سیستم ا یمنی را در گوساله بالا ببرند می توانند به این امر کمک کنند . افزودن پروبو یتیک ها یکی از کارهای مدیریتی مفید برا ی سلامتی گوساله در گله می باشد. پرو و بیتیک ها یی چون لاکتوباسل یوس پلانتروم باعث ساخت اسیدهای آمینه های ضروری (لز یین ) برای گوساله ها شده که می توا ن ند بطور مستقم از روده ها جذب و کاهش pH روده را در پی داشه باشند. همچنین باعث ذخیره منابع پروتئینی در بدن می شوند. با اضافه کردن مخمر به داخل شر ی مصرفی گوساله های شیرخوار، افزایش مصرف خوراک جامد مشاهده شده که در پی آن افزایش وزن را در گوساله ها خواهیم داشت. پروبو یتیک ها می توانند فعالیت فاگوست یوزی گلبول های سفید را زیاد کنند . همچنین با افزا یش تعداد لنفوسیت ها وپادتن های موضعی (IGA) در سلول های روده و افزایش ترشح ا نتیرفرون ها سیستم ا م ینی را تحت تاثیر قرار دهند. لاکتوباسل یوس ها قادرند پس از ورود به مجرا ی روده، به سیستم گردش خون منتقل شده و می توانند مدت زمان زیادی در طحال، کبد و ریه ها زنده مانده و تغییر مکان دهند. کاهش اسهال (۴۰ درصد)، توسعه بافت شکمبه و در نتیجه تجزیه پذ یری بهتر مواد فیبری، از شر یگر یی سریعتر و به دنبال آن کاهش هزینه ها را در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب فوق استفاده از پرو و بیتیک ها در گوساله ها افزا یش مصرف خوراک، افزایش وزن بدن، افزایش سیستم ا یمنی بدن و از همه مهمتر کاهش هزینه های خوراک را در پی خواهد داشت.