سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش اموخته کارشناسی ارشد زراعت
احمد محسنی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ بربرخی خصوصیات فنولوژی دو هیبرید ذرت سینگل کراس ۷۰۴و۶۴۰ آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار درمزرعه تحقیقات کشاورزی قراخیل شهرستان قائم شهر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران درمردادسال ۸۹ اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل اسموپرایمینگ بذر دو هیبرید ذرت سینگل کراس ۷۰۴و۶۴۰ با محلولهای پلی اتیلن گلایکول۶۰۰۰ PEG با غلظت های ۵و۱۰ درصد نیترات پتاسیم KNO3 با غلظت های ۰/۵و۱ درصد کلرید پتاسیم KCL با غلظت های ۱و۲ درصد ابو شاهد بدون پرایمینگ بودند صفات درصد و سرعت ظاهرشدن گیاهچه تعدادگیاهچه های مستقر شده تعدادروز ازکاشت تا ظهور کلئوپتیل تعدادروز از کاشت تامرحله ۴و۸برگی تعدادروز ازکاشت تاظهور گل تاجی تعدادروز از کاشت تا انتهایی مرحله شیری مورد بررسی قرارگرفتند. هرچندهیچکدام ازصفات ازنظر آماری تحت تاثیر دو رگهای ذرتت تفاوت معنی داری نداشتن ولی نتایج نشان داد که دو رگ ها از لحاظ خصوصیات مورد بررسی بیشترین درصد و سرعت ظاهرشدن گیاهچه ذرت به ترتیب تحت تاثیر محلول پلی اتیلن گلایکول با غلظت های ۵و۱۰ درصدبدست آمد.