سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

فاکتورهای مهمی که برروی پرایمینگ بذر موثر هستند تاکنون بطور همهجانبه ای در مورد خربزه (Cucumis melo L مورد بررسی قرارنگرفته انددراین خصوص بهینه سازی تکنیکهای مربوطه در مقیاس تجارتی بسیار مهم بوده ضمن اینکه تاکنون اطلاعات زیادی درمورد رشد گیاه چه خربزه پس از پرایمینگ بذر منتشر نشدها ست دراین بررسی بذور خربزه در شرایط تاریکی و دمای ۲۵ درجه درمحلولهایمختلف و سه پتانسیل اسمزی پیش از جوانه زنی تیمار شدند نتایج این بررسی نشان داد که پتانسیل اسمزی حدود ۱/۳ MPa – برای تیمار بذر خربزه کافی است. محلولهای نمک باعث جوانه زنی بیشتر بذور شده ولی جوانه زنی را خصوصا در پتانسیلهای اسمزی بالاتر به تاخیر می اندازد هوادی به محلول نمک باعث جوانه زنی سریعتر در دمای ۱۷ درجه گردیده و بعلت جوانه زنی سریعت تر در این تیمارها احتمالا باعث رشد بهتر گیاه چه ها هم می شود. تاخیر در جوانه زنی کلی بذور در مورد دوره طولانی غوطه وری بذور با هوادهی دراین آزمایش مشاهده شد رشد قارچها در بذور تیمار شده درمحلولهای با هوادهی افزایش نشان داد بذور تیمار شده دردماهای ۱۷ و ۲۵ درجه سانتیگراد جوانه زنی بهتر و رشد گیاه چه بهتری را نسبت به شاهد نشان دادند.