سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم جانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
سودابه جهانبخش – استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی
عمار فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

چکیده:

از جمله مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود می آورد افزایش شوری خاک می باشد، با توجه به این موضوع استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی اهمیت فراوانی یافته است. به منظور کاهش استفاده از کودهای شیمیایی وافزایش مقاومت به شوری در گیاه گندم آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل پرایم با ازتو باکتر ، کلرید سدیم ،ترکیب ازتوباکتر و کلرید سدیم و عدم پرایمینگ و چهار سطح شوری صفر،۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پرایم کردن بذر ها بر تمام صفات اندازه گیری شده به جز درصد جوانه اثر بسیار معنی داری داشت، همچنین غلظت های مختلف شوری بر تمام صفات به جز درصد جوانه زنی و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه اثر معنی داری داشت، در بین پرایم های مختلف بیوپرایمینگ بیشترین اثر بر روی طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه را داشت و مخلوط بیو و اسمو پرایمینگ بر روی صفاتی نظیر طول ساقه چه ،وزن خشک ساقه چه وسرعت جوانه زنی بیشترین اثر را داشت.