سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود فیاضی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور، ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهر
حمید رستگار – محقق و سرپرست ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم

چکیده:

لیموترش یکی از گونه های مهم مرکبات است که نقش مهمی را در سلامت انسان ایفا می کند. این محصول هم به ص ورت تازه و هم فرآوری شده مورد مصرف قرار می گیرد. افزایش روزافزون جمعیت سبب افزایش تقاضا برای این محصول گردیده اما از آنجایی که اکثر باغات لیمو ترش احداث شده به صورت بذری می باشند امروزه شاهد عدم یکنواختی و کاهش پتانسیل حداکثر میزان تولید در این محصول می باشیم. لذا ترویج و توصیه عمل پیوند ارقام برتر لیموترش در سطح باغات میتواند راه گشایی برای حل این مشکل باشد. بنابراین طرحی آماری (در دو فاز رویشی و زایشی هر کدام به مدت ۵ سال ) بصورت بلوکهای کامل تصادفی با ۱۰ تیمار پایه در ۳ تکرار و هر واحد آزمایشی ۴ اصله درخ ت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم از سال ۱۳۷۹ به اجرا درآمد. پایه های انتخابی شامل: ولکامریانا، ماکروفیلا، رانگپورلایم، مینو، راف لمون، مکزیکن لایم، شل محله، تایوانیکا، شل محله× نارنج و بکرایی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری عملکرد پنج ساله لیموترش بر روی این پایه ها نشان دهنده اختلاف معنی داری در سطح ۱% در بین پایه های مختلف بود. که در این میان بیشترین عملکرد لیموترش حاصله به ترتیب مربوط به پای ههای ولکامریانا و کمترین عملکرد لیموترش مربوط به پایه شل محله بود.