سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایوب دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سین
احمد ارشادی – اعضاء هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی اعشری – اعضاء هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

سرمازدگی یکی از عواملی است که محصول بادام را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از روشهای مهم کاهش خسارت سرمازدگی استفاده از ترکیبات شیمیایی است. پاکلوبوترازول یک بازدارنده رشد است که خسارتهای ناشی از تنش های محیطی را در گیاهان کاهش میدهد. در این مطالعه پاکلوبوترازول با ۵ غلظت ۰ (شاهد)، ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام روی نهالهای یکساله بادام محلولپاشی شد. نمونه برداری از ساقه در ۲۰ آبان، ۲۰ دی و ۲۰ اسفند انجام گرفت. میزان پرولین و کربوهیدرات محلول بافت ساقه اندازه گیری شد. سپس نمونههای از ساقه در معرض دماهای ۰ و ۵- و ۱۰- و ۱۵- و ۲۰- و ۲۵- و ۳۰- قرار گرفتند و میزان نشت یونی نمونهها مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان پرولین و کربوهیدرات در گیاهان تیمار شده با غلظتهای ۵۰۰ و ۲۵۰ پی پی ام بود. با کاهش دما نشت یونی نمونهها افزایش یافته بود اما غلظت ۵۰۰ پی پی ام سبب کاهش معناداری در میزان نشت یونی شده بود. به نظر میرسد که کاربرد پاکلوبوترازول رشد فصلی گیاهان را کاهش میدهد، در نتیجه باعث افزایش میزان پرولین و کربوهیدرات محلول و به دنبال آن کاهش نشت یونی نمونه های ساقه می شود.