سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی بهزادی – استادیا دانشگاه شمال
مریم عالی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

افزایش جمعیت و میزان تولید وسایل نقلیه موتوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از وسایل نقلیه شخصی از سوی دیگر سبب تراکم ترافیک و مشکلات فراوانی درسطح معابر شبکه های شهری گشته است خصوصا اینکه بسیاری از این معابر متناسب با میزان خودروهایی که از آنها تردد می کنند طراحی نشده اند درچنین شرایطی مدیریت ترافیک شهری درکنترل و استفاده بهینه از وضع موجود نقش مهمی ایفا می کند مدیریت پارکینگ یکی از مولفه های اصلی مدیریت ترافیک می باشد عدم وجود پارکینگهای غیرخیابانی منجر به افزایش پارک حاشیه ای کاهش عرض مفیدخیابان و درکل اخلال درسیستم حمل و نقل و ترافیک می شود هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر پارکهای حاشیه ای برجریان ترافیکدرشبکه های درون شهری و درنهایت تحلیل پارامترهای ترافیکی می باشد دراینمقاله چگونگی تاثیر پارک حاشیه ای خیابان فرهنگ برجریان ترافیک درنرم افزار ایمسان مورد بررسی قرارگرفته است.