سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حجت اله ربانی نسب – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میثم تقی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به اهداف زیست محیطی و کاربرد عوامل بیولوژیک در کنترل بیماریهای گیاهی و با نوجه به سلامت انسان استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در برنامه های تلفیقی بیماریهای گیاهی مدنظر می باشد. برای بررسی فعالیت آنتاگونیستی ۷ جدایه Trichoderma spp بر علیه Fusarium oxysporum f.sp melonis عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت . برای ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های بدست آمده از فرا ریشه خریزه آزمایش های مختلفی به کمک روش کشت متقابل و ترکیبات فرار صورت گرفت . در کشت متقابل هم زمان بیشترین درصد بازدارندگی از رشد مربوط به جدایه T4 با ۷۰ درصد و کمترین درصد بازدارندگی از رشد T6 با ۱۱/۷ درصد مانع از رشد عامل بیماری زا شدند. در کشت غیر همزمان T7 با ۵۲/۵۹ درصد و T6 با ۱۰/۵ درصد بازدارندگی از رشد مانع از رشد عامل بیماری زا شدند. در مورد ترکیبات فرار T4 با ۳۱/۵ درصد و T2 با ۵/۶ درصد از بارندگی مانع از رشد شد . برای مقایسه میانیگن ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح یک درصد استفاده گردید.