سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زمزم سادات اصل –
میرحسین موسوی –

چکیده:

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده های پنل که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی داده های مقطعی بطور منظم با داده های چند بعدی شبه پنل را بوجود می آورد. دیتون مدل شبه پنل را برای بررسی کوهورت بکار برد. ک وهورت یک گروه با اعضای خاص است، بررسی های متوالی، یک سری از نمونه های تصادفی از افراد را، در هر کوهورت ایجاد می کند. کلادو نشان داد مدل های پویا به طور سازگاری با استفاده از داده شبه پنل تخمین زده می شوند. در اینجا یک مدل با ۱۱ دوره زمانی و ۸ کوهورت بکار گرفته شده و بررسی داه های شبه پنل در طول زمان، اثر ویژگی های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهورت و در یک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ایجاد کرده است.