سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی چوبچیان – استادیار بهداشت و بیماریهای آبزیان،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دا
مریم قیاسی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
زینب قلی نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان،دانشکده کشاورزی و مناب

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی بروز ضایعات احتمالی بافت آبشش بچه ماهی قزل الا ی رنگین کمان با میانگین وزنی۲±۲۰ گرم پس از قرارگیری در معرض غلظت ها ی مختلف فلز مس ۰/۳،۰/۱ و ۰/۶ میلی گرم در لیتر به مدت ۶۰ روز پرداخته شد پس از پایداری کردن بافت ها در فرمالین ۱۰ درصد مقاطعی بافتی به ضخامت ۵ میکرومتر تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند نتایج حاصله نشان داد که قرار گرفتن آبشش در مجاورت با۰/۱ میلی گرم در لیتر مس می تواند منجر به شروع هایپرپلازی خفیفی در تیغه های ثانویه آبششی گردد. در غلظت ۰/۳ میلی گرم در ایتر این ضایعات شدیدتر و منجر به بروز پدیده هایی همانند هایپرپلازی در لاملای اولیه و ثانویه ابششی اسیب به سلولهای اندوتلیال مویرگها و خونریزی در لاملای ثانویه ابششی گشت همچنین تورم سلولهای غضروفی و پرولیفراسیون سلولی در لاملای اولیه ابششی مشاهده نشده اما وضعیت بافتی نامطلوب ابشش ماهیان قزل الای رنگین کمان در این بررسی یقینا بر روی رشد و زندگی ماهیان تاثیر گذار خواهد بود.