سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد افشار – دانشیار بافت و جنین شناسی گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مرضیه شاهسون – کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی
جینا خیاط زاده – استادیار زیست شناسی تکوینی جانوری
سیدعادل معلم – دانشیار گروه و سم شناسی دانشکده داروسازی فارماکودینامی مرکز تحقیقات

چکیده:

نگهدارنده های غذایی مانند سدیم و پتاسیم بنزوات در بسیاری از محصولات غذایی و دارویی به منظور به تاخیر انداختن رشد میکروارگانیسم ها استفاده می شود در زمینه اثرات تراتوژنیک و هیستوپاتولوژیک پتاسیم بنزوات برروی اندامهای مختلف از جمله جفت که نقش حیاتی در رشد و نمو جنین دارد اطلاعاتی در دسترس نیست لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات تراتوژنیک پتاسیم بنزوات جفت موش سوری نژاد balb/c بود. دراین بررسی ۴۵ سر موش ماده نژاد balb/c به دو گروه تجربی ۱و۲ دریافت کننده پتاسیم بنزوات با دوز ۲۸۰ و ۵۶۰mg/kg و گروه کنترل نرمال سالین تقسیم شدند. تزریق به صورت درون صفاقی طی مدت ۱۰ روز قبل از بارداری و نیز از روز ۵ تا ۱۶ بارداری صورت گرفت روز ۱۸ بارداری جفتها از رحم خارج شدند. مطالعه ماکروسکوپی برایت عیین ناهنجاریهای مورفولوژیکی انجام شد و پس از اندازه گیری قطر و وزن آنها جهت مطالعات میکروسکوپی نمونه در فیکساتور و سپس مراحل پاساژ بافت قرارگرفته و پس از تهیه مقاطع بافتی با هماتوکسیلین ائوزین رنگ امیزی و تغییرات هیستوپاتولوژیک گزارش شدند.