سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه گلشن – گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه مراغه
موسی صابر – استادیار گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
فرزاد مجیدی شیلسر – عضو هیئت علمی و استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت
وحید مهدوی – کارشناسی ارشد حشره شناسی – گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مر

چکیده:

به کارگیری هم‌زمان عوامل کنترل بیولوژیکی و ترکیبات شیمیایی می‌تواند در ما فردیت برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات IPM مؤثر باشد. در مطالعه سمیت حاد مالاتیون و قارچ Beauveria bassiana و همچنین اثرات متقابل آن‌ها بر علیه شپشه ی آرد Tribolium castaneum مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات زیست‌سنجی حشره کش به روش باقی‌مانده محلول سمی و آزمایشات زیست‌سنجی قارچ به روش غوطه‌ور سازی انجام گرفت. در نمونه‌های شاهد از آب مقطر بعلاوه توین ۸۰ استفاده شد. جهت انجام آزمایشات اثر متقابل، ابتدا آزمایشات زیست‌سنجی حشره کش انجام گرفت، بدست ۷۲ ساعت کار چه بیمار گر مورد آزمایش قرار گرفت. در ۱۴ روز نتایج مربوط به مرگ‌ومیر تجمعی ثبت گردید. نتایج زیست‌سنجی حشره کش نشان داد که مقدار LC 50 مالاتیون در حشرات کامل ۸۵/۱۹ پی پی ام می باشد. نتایج اثرات متقابل نشان داد که مالاتیون و B. bassiana با همدیگر سازگار بود اثرات هم افزایی دارند. در حالت کلی نتایج ما نشان داد که هر دو حشره کش در برنامه ی مدیریت تلفیقی T. castaneum می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.