سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالحسین همتی سراپرده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربنی دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی –

چکیده:

در این مطالعه کشش بین سطحی نفت خام و آب که از خواص مهم سیالات می باشد، بررسی شده است. کشش بین سطحی به روش قطره آویزان اندازه گیری شده است. جهت تبیین اثرات همزمان متغیرهای دما، ماده فعال سطحی و میزان شوری آب مجموعه ای از آزمایش ها با استفاده از روش Box Benchehn (BBD) طراحی شد. اثر نوع سورفکتانت )یونی و غیر یونی( نیز در شرایط مختلف دما و شوری ارزیابی شد. از میان متغیرهایذکر شده سورفکتانت ها بیشترین اثر را برکشش بین سطحی سیستم دارند و در درجه دوم؛ میزان شوری آب. حضور نمک اثر هم افزایی برای سورفکتانت یونی دارد و باعث کاهش بیشتر کشش بین سطحی محلول آب وسورفکتانت یونی و نفت خام می شود در حالیکه در حضور سورفکتانت غیر یونی، نمک در کاهش کشش سطحی نقشی ندارد. با استفاده از روش BBD شرایطی که حداقل کشش سطحی سیستم وجود دارد مشخصشد. برای محلول سورفکتانت یونی و نفت خام در دما C˚ ۲۵/۵ و غلظت g/L 4444 نمک و gr 4/11سورفکتانت می توان به کشش بین سطحی mN/m 1/6 رسید و برای محلول سورفکتانت غیر یونی و نفت خامدر دما C˚ ۶۵ و غلطت g/L 244 نمک و gr 4/1 سورفکتانت می توان به کشش بین سطحی mN/m 1/41 دست یافت