سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد خسرویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مجید قاسمی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

پایش سلامت سازه ها یکی ازچالشهای مهم مهندسی در دهه های اخیر بوده است. یکی از روشهای کارآمد در پایش سلامت سازهها استفاده از پردازش سیگنالهای پاسخ جهت تعیین خصوصیات سازه و تشخیص خرابی های محتمل است. از این رو در این مقاله از روش تجزیه مودیتجربی) Empirical Mode Decomposition ( برای یافتن توابع مودی ذاتی ) Intrinsic Mode Function (، و ترکیب تجزیهمودی تجربی باتبدیل هیلبرت-هوانگ) Hilbert Huang Transform ( برای تعیین فرکانس سیستم در حالتهای متفاوت به کار رفته است. جهت نشان دادن کارایی روش ارائه شده یک سازه ۸ طبقه مدل شده است و اثر نویز تصادفی و بارگذاری های مختلف درتحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهند که تبدیل هیلبرت-هوانگ یکی از ابزار های مناسب برای تعیین مشخصات سیستم از قبیل فرکانس در سازه می باشد و اثرات نوفه و نوع بارگذاری نسبت به روش های معمول تاثیر اندکی بر مقادیر فرکانس سیستم خواهند داشت