سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین باقری – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتمع آموزش جها
طاهره مختاری – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتمع آموزش جها
مجید دشتی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشا
محمد جواد علیپور – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتمع آموزش جها

چکیده:

آویشن یک گیاه چند ساله دارویی متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) می باشد که در صنایع مختلف دارو سازی استفاده می گردد. تنش شوری از عوامل عمده کاهش محصول این گیاه محسوب می شود. عمده ترین تاثیر تنش های شوری مانند سایر تنش ها، جلوگیری از رشد گیاه و کاهش ماده موثره گیاه دارویی می باشد و درک گیاهان به تنش های شوری و خشکی کاری کاربردی و عمده می باشد. این تحقیق برای بررسی اثرات متقابل و اصلی تنشهای شوری در گیاه دارویی آویشن در آزمایشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هاشمی نژاد در سال ۸۹ بر روی جوانه زنی گیاه داروئی آویشن انجام شد. هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتری دیش با ۲۵ عدد بذر بود. هر ۲۴ ساعت از بذور جوانه زده یادداشت برداری تا پایان روز چهاردهم به عمل آمد و پس از اتمام جوانه زنی میانگین طول ساقه چه و طول ریشه چه و وزن تر اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش ، تمامی صفات مرد اندازه یگری همبستگی منفی با افزایش سطح شوری دارند. در موارد با تنش بسیار بالا جوانه زنی به طور کلی مختل می شود.