سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی سلطانی زنگبار – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
حسین عجمین – دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله اثرات ناهمسانگردی روی انتقال حرارت جابجایی اجباری کاملاً توسعه یافته روی سیالی که از داخل کانالی با مقطع مستطیلی پر شده از مواد متخلخل ناهمسانگرد و دارای چشمه حرارتی عبور میکند، در حالیکه دیوارهها تحتتأثیر شار حرارتی خنک کننده میباشند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی توجه روی تغییرات شار حرارتی معطوف شده است؛ بطوریکه افزایش و کاهش این پارامتر بر روی دیوارههای کانال، اثرات جالبی روی تغییر پروفایل دمایی بیبعد و عدد ناسلت میگذارد. به ویژه برای مقادیر خاصی از پارامتر تراوایی هدایتیA* که جهت ترکیب اثرات پارامترنسبت تراواییK* و زاویه جهتگیریφ تعریف میشود، علامت عدد ناسلت و در نتیجه جهت انتقال حرارت از دیوارههابه داخل کانال و یا برعکس، عوض میشود. در انتها نیز تابعیت این نقاط بحرانی که باAcr* نشان داده شدهاند با افزایش کاهششار حرارتی، محاسبه شده است.