سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی صالحی سربیژن – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
غلامعلی رئیسی اردلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر شتاب بوشهری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نقش شوکهای نفتی بهعنوان عامل تاثیر گذار دررشد اقتصادی یک کشورا زاهمیت ویژه ای برخوردار است با اندکی تامل درساختار اقتصادکشور ایران و بقیه کشورهای صادرکننده عمده نفت که وابستگی شدیدی به درامد حاصل ازفروش نقت دارند این ظن قوت میگیرد که منشا بسیاری ازشوکهای وارده به اقتصاد ناشی ازشوک نفتی میب اشد هدفا ین مقاله تاثیر نوسانات قیمت نفتی برتولید ناخالصداخلی ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ می باشد درراستای هدف اصلی تحقیق شوکهای قیمت نفت با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج و رابطه بلندمدت با استفاده از الگوی هم انباشتگی یوهانسن جوسیلیوس برای داده های فصلی ۱۳۶۷:۱تا۱۳۸۷:۲ براورد شد. نتایج حاکی از این است که فرضیه تقارن شوکهای مثبت ومنفی نفتی برتولید رد میشود و درنتیجه م یتوان استنباط کرد که اثرات شوکهای مثبت و منفی برتولید متفاوت و یانامتقارن است.