سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

المیرا بیرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
شهربانو عریان – استاددانشگاه تربیت معلم تهران
محمدرضا زرین دست – استاددانشگاه علوم پزشکی تهران
فرهاد ولی زادگان – دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری

چکیده:

سیستم آدرنرژیک درتعدیل و تنظیم عملکردهای شناختی همچون حافظه و اضطراب نقش مهمی دارد هیپوکامپ پشتی ناحیه اصلی درگیر درحافظه و اضطراب می باشد دراین مطالعه میانکنش بین مورفین و سیستم آدرنرژیک درتست Elevated plus-maze(EPM) به عنوان مدلی برای سنجش اضطراب و حافظه مورد بررسی قرارگرفت تزریق دوز ۶mg/kg مورفین بصورت درون صفاقی سبب افزایش درصد زمان گذرانده شده دربازوی باز oat% درتست اضطراب و حافظه گردید که نشان دهنده کاهش اضطراب و حافظه درحیوان می باشد تزریق درون هیپوکامپی پروپرانولول g/rat)4 آنتاگونیست غیرانتخابی رسپتور B2 -آدرنژیک باعث کاهش OAT% درتست اضطراب شد اما ۲۴ساعت بعد درتست حافظه اثرات وابسته به دوز را نشان داد بطوریکه دردوز بالا باعث افزایش و دردوز پایین باعث کاهش حافظه نسبت به گروه کنترل شد تزریق توام دوز g/rat)4 پروپرانولول به همراه تزریق درون صفاقی دوز موثر مورفین ۶mg/kg موجب افزایش OAT% درتست اضطراب و نیز ۲۴ساعت بعددرتست حافظه شد که نشان دهنده اثراضطراب زدایی و کاهش حافظه می باشد.