سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین تخمه چی – کارشناسارشد مهندسی سازه،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد،گرو

چکیده:

امروزه استفاده ازانواع سازه های فضاکاریکی از متداول ترین گزینه ها برای پوشش دهانه های بزرگ می باشد.بررسی روند ساخت وساز در پنج دهه اخیربیانگر گسترش روز افزوناستفاده از این نوع سازه ها به دلیل مزایای آنها از قبیل:هزینه کم،ساخت سریع،صلبیت،شکل معماری مطبوعو…می باشد. شبکه های دولایه فضاکارازنمونه های پرکاربرد سازه های فضاکار می باشد. با پیشرفت تکنولوژی وگرایش به استفاده از سازههایفضاکارو علی الخصوص شبکه های دولایه فضاکار ، لازم است که برای طراحی مناسب این سازه ها، شناخت رفتار شبکه هایدولایه در مقابل مولفههای افقی و عمودی زلزله انجام گیرد تا طراحان با شناخت کامل رفتار دینامیکی سازه در حوزه غیرارتجاعی، سازههای مقاوم و بهینهایطراحیکنند.در اینتحقیق شبکه هایی با اعضای لولهای و باضریب لاغری ۱۰۰ و با شرایط تکیهگاهی متفاوت با نسبت خیز به دهانه و عمق به دهانه های متفاوت با نرم افزار ۲۰SAPطراحی شدهاست و با استفاده از نرم افزارANSYS تحلیل غیرخطی دینامیکیگردیده و رفتار این سازهها درمقابل مولفهی افقی زلزلهTABAS(iran که نسبت به سایر مولفهها ازاهمیت بیشتری برخوردار است بررسی شدهاست.