سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده فاطمه اشرفی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چم
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش تاثیر میدان مغناطیسی بر هدایت الکتریکی، اسیدیته و حرکت املاح در خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های خاک به مدت ۳۵ روز در مجاورت ۳ میدان مغناطیسی با شدت های متفاوت (۵۰۰، ۱۳۰۰ و ۱۶۰۰ گوس) قرار گرفتند. پس از پایان ۳۵ روز، میدان مغناطیسی اثر معناداری بر افزایش غلظت منیزیم و کلر در ستون های خاک داشت در حالیکه اسیدیته و هدایت الکتریکی در حضور میدان مغناطیسی تغییر معناداری نداشتند.بعلت اثری که آب مغناطیسی بر بار الکتریکی آب دارد، نیروی هیدروژن های مثبت در آب مغناطیسی بیش از آب معمولی است. بنابراین شاید بتوان به قوی تر شدن پیوند هیدروژنی میان مولکول-های آب و رس موجود در خاک که دارای بار منفی هستند، اشاره کرد. همچنین میتوان گفت در اثر محبوس شدن آب در خاک در تیمارهای مغناطیسی، حرکت املاح در خاک نیز کندتر شده و خروج املاح همراه زهاب از ستون های خاک کاهش یافته است و به نظر می رسد تغییرات شیمیایی ایجاد شده به دنبال تغییرات فیزیکی در خاک ایجاد شده اند. افزایش منیزیم و کلسیم در خاک در حضور میدان مغناطیسی با توجه به نقش این عناصر در بهبود ساختمان خاک و برتری این روش نسبت به روش های شیمیایی و مخرب برای محیط زیست می تواند در بخش اصلاح خاک های قلیایی بسیار مفید واقع شود