سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نصرالله مرادی کر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش
ابوالفضل عبداله زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
نعمت ضیایی – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش بررسی عملکرد تولیدمثلی بز رائینی بعد از درمان با دزهای مختلف هورمون PMSG و تغذیه با مکمل E- سلنویت در فصل تولیدمثلی در شرایط استرس گرمایی می باشد. این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی بز رائینی در شهرستان بافت در شهریورماه انجام شد. بدین منظور ۱۰۰ راس بز نژاد رائینی در فصل تولیدمثل انتخاب و به طور تصادفی در ۵ گروه ۲۰ تایی قرار داده شدند. سه هفته قبل از انجام آزمایش بزها با مکمل تغذیه شدند به طوری که گروه شاهد مورد تغذیه قرار نگرفت. همزمان سازی فحلی با استفاده از دو تزریق cloprostenol به فاصله ۱۳ روز انجام شد و همزمان با تزریق دوم ۵ دز مختلف هورمون PMSG (250، ۳۵۰، ۴۵۰، ۵۵۰ و ۶۵۰ واحد بین المللی) به ترتیب به گروه شاهد و دیگر تیمارها تزریق شد. درصد بروز فحلی در گروه شاهد و چهار تیمار دیگر بترتیب ۸۵، ۸۵، ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ درصد بدون تفاوت معنی گزارش شد. بین گروه دریافت کننده دز ۶۵۰ با گروه شاهد از نظر درصد آبستنی تفاوت معنی داری وجود داشت (۰۵/۰>p). بین نرخ دو قلوزایی در گروه های دریافت کننده دز ۵۵۰ و۶۵۰ واحد با گروه شاهد و گروه های دریافت کننده دز ۳۵۰ و ۴۵۰ واحد به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت(۰۵/۰p<). این تفاوت نشان داد که تزریق دزهای ۵۵۰ و ۶۵۰ واحد بین المللی هورمون به همراه مکمل E- سلنوویت باعث افزایش دوقلوزایی و دزهای کمتر از ۵۵۰ واحد باعث بهبود صفات تولید مثلی بز رائینی می شود