سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصرالله مرادی کُر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دان
سمیه صادقی – مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان بافت

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات مکمل تغذیه ای مایع (Certiselen -E) بر عملکرد سیستم ایمنی و متابولیت های سرم خون مرغان تخمگذار تحت شرایط استرس گرمایی انجام گرفت، در این طرح کاملا تصادفی که به مدت ۵ هفته به طول انجامید، ۱۵۰ قطعه مرغ تخمگذار از سویه لوهمن در پنج تیمار مختلف تحت آزمایش قرار گرفتند، تمامی مرغان هم سن و در فاز سوم تولید ( ۶۵ هفتگی ) قرار داشتند. تیمارهای آزمایشی حاوی سطوح مختلف مکمل تغذ یه ای مایع Certiselen -E ( صفر ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ و ۱/۵ میلی لیتر) درلیتر آب بودند . در هفته دوم و پنجم به منظور تعیین سطح کلسترول، تری گلیسرید، LDL ،HDL پروتئین کل، گلوکز، کورتیزول و IgG خونگیری انجام شد. همچنین یک خونگیری دیگر برای اندازه گیری تیتر آنتی بادی بر علیه بیماری نیوکاسل در پایان دوره آزمایش صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که مکمل Certiselen -E بطور معنی داری سبب کاهش سطح تری گلیسرید و LDL سرم، کاهش سطح کلسترول تام و افزایش سطح HDL گردید (۰/۰۵>P). استفاده از مکمل Certiselen -E تاثیری بر غلظت گلوکز سرم نداشت (۰/۰۵<P). پروتئین تام سرم در بین تیمارهای آزمایشی تفاوتی نشان نداد ولی سطح کورتیزول کاهش معنی داری در بین T2 و T3 و T4 و T5 نسبت به گروه شاهد (T1) نشان داد. مصرف مکمل E-Certiselen در بالا بردن فعالیت سیستم ایمنی مرغان تخمگذار در شرایط استرس گرمایی نقش بسزائی داشت بطوریکه تیتر پادتن و سطح IgG سرم خون مرغان آزمایشی که از سطوح مختلف مکمل استفاده کرده بودند، در مقایسه با مرغان گروه شاهد بالاتر بود (۰/۰۵>P).