سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
رضا رستمی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
جعفر حسن زاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منصوره دهقانی –

چکیده:

صدایکی ازمهمترین عوامل فیزیکی زیان آور محیطهای صنعتی به شمار می اید صدادارای اثرات شنوایی و غیرشنوایی بوده که ازاثرات مهم آن برسلامتی میتوان به آسیب دستگاه شنوایی اثرروی اندام بینایی اثربرسییستم تعادلی اثرات عصبی و روانی اثرروی الکترولیت ها اثرات فیزیولوژیکی و اثرات ذهنی اشاره کرد بهدلیل اهمیت موضوع این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با صدا برمیزان هورمون کورتیزول سرم و برخی پارامترهای خونی کارگران صنعت فولاد انجام شد دراین مطالعه مقطعی تعداد ۵۰نفر از بین شاغلین صنعت فولادبه عنوان گروه مورد مطالعه شرکت کردند ابتدا جهت گردآوری اطلاعات دموگرافیک برای هرفرد پرسشنامه ای تکمیل شد جهت بررسی پارامترهای خونی نظیر تغییرات هورمون کورتیزول چربی بخون و قندخون قبل و بعدازشیفتکاری از افراد شرکت کننده نمونه خون گرفته شد شاخص LAeq بوسیله دستگاه صداسنج CEL مدل ۴۴۰ درمحل توقف کارگران اندازه گیری و صدا دستگاه درفرکانسهای اکتاوباند انالیز شد . نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه با صدادرترازهای بالا موجب تغییر درپرامترهای فیزیولوژیک نظیر هورمون کورتیزول سرم چربی و قند خون می شود ولی با این وجود به جز پارامتر قند خون که درتراز ۹۵دسی بل اختلاف معنی داری نسبت به حالت قبل ازمواجهه داشت