سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
رضا رستمی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
جعفر حسن زاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
منصوره دهقانی –

چکیده:

مواجهه با صدای بلند موجب بروز پاسخ های فیزیکی روانی و رفتاری و همچنین تاثیر برروی عملکرد سیستم قلبی عروقی و سیستم تنفسی درانسان ها و حیوانات می شود این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با صدا برمیزان فشارخون و ضربان قلب درصنعت فولاد انجام شد دراین مطالعه مقطعی تعداد۵۰نفر ازبین شاغلین یک شرکت فولاد دراستان فارس به عنوان گروه مورد مطالعه انتخاب شدند و تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی به مدت ۵ دقیقه درمعرض صدای ۸۵و۹۵و۱۰۵ دسی بل قرارگرفتند اطلاعات دموگرافیک افراد با پرسشنامه گردآوری شد میزان فشارخون و ضربان قلب افراد درمعرض صدا قبل و بعدازمواجهه با استفاده از دستگاه نبض سنج Beurer مدل BC16 موردسنجش قرارگرفت درنهایت نتایج بدست آمده با استفاده ازنرم افزار sPSS تجزیه و تحلیل شد جهت بررسی تغییرات ضربان قلب و فشارخون از آزمون Pair-t-test استفاده شد نتایج این مطالعه نشان داد میانگین ضربان قلب و فشارخون قبل و بعدازمواجهه با صدا اختلاف معنی داری نداشت با این وجود میزان فشارخون سیستولیک درکارگران درمعرض صدا نسبت به حالت قبل از مواجهه افزایش داشتولی این تغییرات از نظر آماری معنی دارنمی باشدP>0.05