سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
رضا رستمی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
جعفر حسن زاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منصوره دهقانی –

چکیده:

پیشرفت دانش و تکنولوژی و مواجهه کارگران با عوامل زیان آوردربخش صنعت موجب روزافزون به بهداشت شغلی کارگران شده است صدا به عنوان یکی از مهمترین عوامل فیزیکی محیط کار طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت روزانه ۴ میلیون دلار خسارت وارد می کند صدا به دلیل کاهش روحیه و انگیزش کارگرمیتواند اثرات منفی روی عملکرد کارگران داشته باشد به دلیل اهمیت سلامت شغلی این مطالعه با هدف تعیین اثراتمواجهه با صدا بروضعیت سلامت عمومی کارگران درصنعت فولاد انجام شد دراین مطالعه مقطعی ۵۰نفر ازکارگران صنعت فولاد به عنوان گروه مواجهه یافته و ۵۰نفر پزشکی عمومی ازکلینیک های شهرشیراز به عنوان گروه مرجع مورد ارزیابی قرارگرفتند هردو گروه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد ۲۸سوالی سلامت عمومی GHQ-28 راتکمیل کردند جهتب ررسی یکسانی ویژگیهای دموگرافیکدو گروه از آزمونهای T-test و کای دو استفاده شد با امتیازگذاری پرسشنامه ها امتیاز نهایی هرفرد محاسبه و وضعیت سلامت عمومی وی تعیین شد همچنین میانگین امتیاز دو گروه با آزمون آماری Mann-Whitney U مقایسه شد