سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مائده مرید – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
دوستمراد ظفری – دانشیار
پویا زمانی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اثرات ریزمغذی های کلا ت منگنز ۱۷ % و سوسپانسیون مس ۵% روی رشد میسلیومی و اسپورزایی گونه ی Trichoderma atroviride در محیط PDA عصاره سیب زمینی، دکستروز و آگار ) بررسی گردید. غلظت های ) مختلف ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم ماده موثره بر لیتر مورد استفاده قرار گرفت. میانگین ۳ روز رشد قارچ در تیمارهای ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم ماده موثره بر لیتر منگنز ، مس و شاهد (بدون ریزمغذی) در حد ۹۵ درصد اطمینان به ترتیب ۸۰/۱۱ و ۸۱/۳۸ و ۸۰/۸۸ و ۷۸/۶۶ و ۵۱/۸۸ و ۱۵/۶۱ و ۴/۱۱ و ../۰ و ۷۳/۷۲ میلی متر در روز محا ب سه گردید. در بررسی میزان اسپورزایی این گونه در تیمارهای مورد بررسی حداکثر میزان اسپورزایی در Mn750 و حداقل آن در Cu750 میلی گرم ماده موثره بر لیتر مشاهده شد که نشان از سمیت بالای مس در این غلظت برای این گونه می باشد . این تحقیق در بهمن ماه ۱۳۸۹ درآزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا با هدف بررسی میزان سازگاری ریزمغذیه ای مورد استفاده کشاورزان با قارچ تریکودرما که قارچی مفید و آنتاگونیست بسیاری قارچ های پاتوژن گیاهی است انجام گرفت.