سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مائده مرید – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
دوستمراد ظفری – دانشیاردانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
پویا زمانی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اثرات ریزمغذی های کلات منگنز ۱۷% و سوسپانسیون مس ۵% روی رشد میسلیومی و اسپورزایی گونه ی Trichoderma koningiopsis در محیط PDA (عصاره سیب زمینی، دکستروز و آگار) بررسی گردید. غلظت های مختلف ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم ماده موثره بر لیتر مورد استفاده قرار گرفت. میانگین ۳ روز رشد قارچ در تیمارهای ۱۰۰Mn، ۲۵۰Mn، ۵۰۰Mn، ۷۵۰Mn، ۱۰۰Cu، ۲۵۰Cu، ۵۰۰Cu، ۷۵۰Cu میلی گرم ماده موثره بر لیتر و شاهد (بدون ریزمغذی) در حد ۹۵ درصد اطمینان به ترتیب ۸۳/۶۲، ۸۳/۶۲، ۳۸/۶۲، ۵۵/۵۷، ../۴۶، ۴۴/۲۱، ۲۷/۸، ../۰ و ۱۱/۵۷ میلی متر در روز محاسبه گردید. در بررسی میزان اسپورزرایی این گونه در تیمارهای مورد بررسی حداکثر میزان اسپورزایی در۲۵۰Mn، و حداقل آن در ۷۵۰Cu میلی گرم ماده موثره بر لیتر مشاهده شد که نشان از سمیت بالای مس در این غلظت برای گونه مورد نظر می باشد. این تحقیق در دی ماه ۱۳۸۹ درآزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا با هدف بررسی میزان سازگاری ریزمغذیهای مورد استفاده کشاورزان با قارچ تریکودرما که قارچی مفید و آنتاگونیست بسیاری قارچ های پاتوژن گیاهی است انجام گرفت.