سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه رحیمی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در بین فلزات سنگین، منگنز یکی از فراوان ترین فلزات و از عناصر ضروری را بی گیاهان است. قرار گرفتن بیش از حد در معرض منگنز علائم مسمومیت را به وجود می آورد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات منگنز روی میزان پروتئین گیاه کلزا انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کلزا (رقم زرفام)، منگنز در چهار غلظت ۰/۴ و ۰/۶ و ۰/۸ و ۱ میلی مولار و آ ک سوربات با غلظت ۰/۵ میلی مولار، هرکدام با ۳ تکرار بودند . براساس نتایج این پژوهش، با افزایش غلظت منگنز، میزان پروتئین اندام هوایی گیاه کاهش معنی دار (۰/۰۵>p) پیدا کرد، ولی میزان پروتئین ریشه گیاه افزایش معنی داری (۰/۰۱>p) یافت. نتایج نشان داد بکارگیری اسیدآسکوربیک باعث تعدیل تنش و بهبود رشد گیاه می شود.