سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی فیض اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات و تهیه نهال و بذر،کرج
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
صادق بهامین – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن و کود سولفات روی بر رشد گیاه دارویی همیشه بهار انجام شد. به همین دلیل آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در تاکستان در سال ۰۳۳۱ انجامشد. فاکتورهای آزمایش شامل منابع کود نیتروژن )کود دامی و کود اوره( با ۴ سطح، ۱ تن کود دامی + ۰۲۱ کیلوگرم اوره در هکتار، ۰۱ تن کود دامی + ۳۱ کیلوگرم اوره، ۲۱ تن کود دامی + ۰۱ کیلوگرم اوره ، ۳۱ تن کود دامی + ۳۱ کیلوگرم اوره و۴۱ تن کود دامی + ۱ کیلوگرم اوره و سولفات روی با ۳ سطح، عدم محلول پاشی، ۰ بار محلول پاشی و ۲ بار محلول پاشیمقدار توصیه شده بودند.نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان دادند که منابع مختلف کود اوره و روی تاثیر معنی داری بر تعداد شاخه فرعی ، وزن خشک برگ و وزن خشک کل )ماده خشک( داشتند. به طوری که بیشترین ماده خشک ازمصرف ۲۱ تن کود دامی + ۰۱ کیلوگرم کود اوره در هکتار به مقدار ۰۱۰۲ گرم در متر مربع بدست آمد و مقایسه سطوحمصرف روی نشان داد که با ۲ بار محلول پاشی بیشترین ماده خشک به مقدار ۰۱۰۰ گرم در متر مربع را دارد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که هیچکدام از تیمارهای آزمایش تأثیر معنیداری بر ارتفاع نهایی گیاه همیشه بهار نداشتند.اثر متقابل هیچ کدام از صفات مورد بررسی تاثیری معنی داری را نشان نداد