سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید حسن پور فوجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی جعفری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
کاوه جعفری خورشیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور تعیین اثر استفاده از منابع مختلف روغن گیاهی در تغذیه گاوهای شیرده و تولید آنها، آزمایشی با بکار بردن طرح چرخشی متوازن با ۸ راس گاو، چهار جیره، طی چهار دوره (هر دوره ۲۱ روزه، ۱۴ روز عادت پذیری و ۷ روز نمونه گیری) مورد مطالعه قرار گرفت. جیره های آزمایشی شامل ۱) تیمار شاهد فاقد روغن گیاهی، ۲) تیمار حاوی نیم کیلوگرم روغن سویا، ۳) تیمار حاوی نیم کیلوگرم روغن کلزا، ۴) تیمار حاوی نیم کیلوگرم روغن آفتابگردان بودن.د گاوها به صورت انفرادی و تا حد اشتها تغذیه و روزانه سه دفعه دوشیده می شدند. در ۷ روز پایان هر دوره رکورد گیری و نمونه گیری در ۳ روز آخر هر دوره انجام و نمونه ها در پایان دوره با هم مخلوط و جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال گردیدند. در این آزمایش میزان ماده خشک مصرفی و تولید شیر خام تحت تاث ر ی جیره های آزمایشی قرار نگرفت. آنالیز ترکیبات شیر نشان داد که درصد چربی شیر بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری داشت. و تیمار روغن کلزا دارای بالاترین میزان چربی و تیمار شاهد دارای پائین ترین میزان چربی شیر بوده است (۰/۰۵>p) متوسط تولید شیر خام به ترتیب برای جیره های یک الی چهار برابر با ۳۳/۳۷۵ و ۳۱/۵۰ و ۳۲/۰۰ و ۳۱/۳۷۵ کیلوگرم در روز بود. و متوسط تولید شیر خام تصحیح شده براساس چربی ۴ درصد برای جیره های یک الی چهار به ترتیب برابر با ۳۲/۵۷ و ۳۰/۹۹ و ۳۲/۳۰ و ۳۲/۶۱ کیلو گرم در روز بود.