سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید حسن پور فوجردی – کارشناس ارشد علوم دامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی گلستان
کاوه جهعفری خورشیدی – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمد علی جعفری –

چکیده:

این طرح به منظور بررسی اثرات منابع مختلف چربی گیاهی بر متابولیتها ی خونی ۸ راس گاو شیرده هلشتاین ۲ شکم زایش با وزن ۲۰ ± ۶۳ کیلوگرم و تولید شیر روزانه ۳ ± ۳۳ کیلوگرم به صورت تصادفی در یک طرح مربع لاتین ۴*۴ چرخشی با ۴ دوره ۲۱ روزه مورد مطالعه قرار گرفت. جیره های آزمایشی به ترتیب شامل ۱- تیمار شاهد فاقد روغن گیاهی، ۲- تیمار حاوی نیم کیلوگرم روغن سویا، ۳- تیمار حاوی نیم کیلوگرم روغن کلزا،۴- تیمار حاوی نیم کیلوگرم روغن آفتابگردان بودند. تغذیه گاوها به صورت کاملا مخلوط انجام گرفت. طرح مورد نظر به صورت چرخشی با ۴تیمار و ۴ تکرار استفاده شده بود.جیره های آزمایشی در یک دوره ۲۱ روزه، شامل ۱۴ روز عادت پذیری و ۷ روز نمونه برداری و آزمایش بود. صفات مورد آزمایش شامل خون و ماده خشک مصرفی بود. در این آزمایش مقدار ماده خشک مصرفی بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت (فرمول در متن اصلی مقاله) نتایج نشان دادند که افزودن روغنهای گیاهی بر روی کلسترول، تری گلیسرید و ازت اوره ای خون اثر معنی دار داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) ولی اثر معنی داری بر پروتئین توتال نداشت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که افزودن روغنهای گیاهی می توانند بر پارامترهای خونی تاثیر گذار باشند.