سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا الازمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عباسعلی نوری نیا – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمدرضا داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مهدی کلاته عربی – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر نیتروژن و زمان برش علوفه بر عملکرد دانه و علوفه ۳ ژنوتیپ جو آزمایشی بصورت اسپیلت پلات ۱۳۸۹- فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه کشاورزی گرگان، در سال زراعی ۹۰ ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت کود اوره در کرت ، اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیتروژن ۷۵ اصلی، و سه زمان برش علوفه شامل عدم برش علوفه، برش علوفه درمرحله ظهور گره اول ساقه بدون قطع مریستم زایشی و برش علوفه در مرحله ظهور گره سوم ساقه اصلی و سه ژنوتیپ جو شامل( ۱) ژنوتیپ جوبدون پوشینه شماره ۱۷ گرگان، ( ۲) ژنوتیپ جو معمولی شماره ۳ گرگان ، ( ۳) ژنوتیپ جو معمولی شماره ۷ گرگان که به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داشتند. بررسی اثرات متقابل مقادیر نیتروژن، ژنوتیپ و زمان برداشت نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۴۲۷۹٫۵ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم برش در ژنوتیپ سوم با مصرف ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین عملکرد دانه با تولید ۱۴۵۳٫۷ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار برش دوم ژنوتیپ اول با مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. بررسی ماده خشک علوفه نشان داد، باافزایش نیتروژن از ۷۵ به ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار، وزن ماده خشک علوفه از ۱۸۴۵ به ۲۴۰۸ کیلوگرم افزایش یافت. برش دوم علوفه با وزن خشک علوفه ای معادل ۳۸۱۲٫۶ کیلوگرم در هکتار، نسبت به برش اول علوفه که ۲۵۷۲٫۴ کیلوگرم در هکتار علوفه تولید نمود، برتری داشت.