سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد حاج علیلو – استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
محمد مسافری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سکینه جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

معادن متروکه آثار قابل توجهی را از نظر ایجاد آلودگی می توانند بر محیط زیست منطقه و منابع آب داشته باشند. در ای میان معادن متروکه آرستیک با در نظر گرفتن سمیت این ماده ، نیازمند توجه بیشتری هستند. روش تحقیق : در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی وجود آرسنیک در آبهای منطقه ولیلو در محدوده ای به وسعت ۹۵ کیلومترمربع در اطراف معدن متروکهی آرسنیک (زرنیخ) ولیلو پایش شد. نمونه های آب شرب ، جاری ، چاه ، چشمه و زهاب معدن در تیر ۱۳۸۸ برداشت و با روش GFAA از نظر وجود آرسنیک آنالیز گردید. نتایج : بر اساس داده های موجود پراکندگی آرسنیک در نزدیکی دهانه معدن و چشمه های که در پایین دست معدن قرار دارد بیشترین مقدار را نشان داد بطوریکه در آبهای داخل تونل دهانه معدن مقدار آرسنیک در حدود ۲mg/L بود. نمودار پایپر نشان دهنده تنوع آبهای این منطقه می باشند. طبق نمودار شولر این آبها دارای شرایط قابل قبول جهت شرب هستند. براساس دیاگرام ویلکوکس آبهای منطقه در کلاس C2S1 واقعند که جزء آبهای کمی شور هستند و برای آبیاری تقریبا مناسبند . بررسیهای میدانی نشان داد که خوشبختانه هیچگونه علایم مربوط به بیماریهای ناشی از آرسنیک در ساکنان محدوده معدنی مشاهده نمی شود.