سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایلناز بالاگر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محسن خدادادی – استاد یار علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سعید سماوات – عضو هیئت علمی خاکشناسی، موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

ترکیبات اسید هومیکی علاوه بر کاهش مصرف کودهای نیتروژنی در بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نیز مؤثر میباشد. لذا این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار به صورت اسپلیت اسپلیت پلات روی سیب زمینی در قالب سه فاکتور در شهرکرد سال ۱۳۸۸ انجام شد. فاکتور اصلی نیتروژن در ۲سطحN1= 300 عرف منطقه) وN2=225 کیلوگرم در هکتار، ارقام سیب زمینی فاکتور فرعی شامل اگریا و آریندا و اسید هومیک فاکتور فرعی فرعی در سه سطوح مختلف مصرف شامل ۰،۱۰۰،۲۰۰،ppm بوداندازه گیری صفات در عملکرد، پروتئین، نیترات غده، روی و مس انجام شد. بر اساس نتایج مقایسه میانگینها، فاکتوراسید هومیک در صفات عملکرد، مس، پروتئین، نیترات غده باعث اختلاف معنیداری شد. بر اساس نتایج مقایسه میانگینها، فاکتور اسید هومیک باعث افزایش صفات عملکرد، پروتئین، نیترات غده شد. نتایج اثر متقابل فاکتورها نشان داد که آریندا با تولید تعداد غده های بیشتر و کوچکتر نسبت به آگریا تحت این شرایط آزمایش برتری دارد و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه ۷۵% مصرف عرف منطقه وافزودن ۱۰۰ppm اسید هومیک باعث افزایش عملکرد غده (نسبت به شاهد)، میزان روی و کاهش تجمع نیترات در غده گردید که در شرایط این تحقیق قابل توصیه میباشد. نیترات در هیچکدام از تیمارهای آزمایشی از مقدار مجاز ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک تجاوز نکرد.