سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
غلامرضا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش دو ویژگی نسبت بدهی و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسیقرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود و با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران ( ۲۰۰۵ )، از کیفیت اقلام تعهدی به عنواننماگری برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. این تحقیق شامل ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیونچند متغیره است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت سود با هر دو بخش اختیاری و غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی رابطه معکوس معناداری وجود دارد؛ همچنین بین اندازه شرکت با هر دو بخشاختیاری و غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین نسبت بدهی با هر دو بخش اختیاری و غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.