سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین زمانی – کارشناس ارشد پترولوژی، کارشناس ارشد بازرسی و نظارت بر آبهای زیرزمینی،
محمد محجوب – کارشناس ارشد شیمی تجزیه
فرهاد آلیانی – دکتری ژئوشیمی و کانیشناسی،

چکیده:

واکنش قلیایی سنگدانه ها، واکنشی زیانآور در بتن بوده که شامل واکنشهای قلیایی-سیلیسی و قلیایی-کربناته میباشد. این واکنش، فرایندی است که منجر به ترکخوردگی و تخریب بتن میگردد. تشخیص این واکنشها، بخشی از کار آزمونهای پتروگرافی و شیمیایی میباشد و ضروری است که این آزمونها پیش از تهیه بتن انجام گردد. سوالات تحقیق: در این تحقیق، احتمال واکنشزایی قلیایی سنگدانههای مصرفی در بتن پروژه سد گتوند علیا بررسی میگردد. روش تحقیق: در این تحقیق با استفاده از سنگدانههای مورد مصرف در بتن پروژه سد گتوند علیا و انجام آزمایشات پتروگرافی و شیمیایی بر روی آنها، احتمال واکنشپذیری این سنگدانهها در بتن حاصله مورد بررسی قرار گرفت. نتیجهگیری: در این تحقیق، با نمونهبرداری از مصالح سنگی مصرفی جهت تهیه بتن مورد استفاده در پروژه سد گتوند علیا و تهیه مقاطع میکروسکوپی، نوع و مقدار تشکیل دهندههای آنها تعیین گردید و سپس احتمال واکنشپذیری قلیایی آنها از لحاظ پتروگرافی تخمین و پیشبینی شد. برای اطمینان بیشتر از نتایج آنالیز پتروگرافی، آزمونهای شیمیایی مرتبط نیز انجام گرفت و پیشنهادهای لازم ارائه شد