سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل لولایی – کارشنا س ارشد علوم باغبانی-گلستان
مرجان آشوری – کارشنا س ارشد علوم باغبانی جهاد کشاورزی لرستان
داوود هاشم آبادی – عضو هیئت علمی گروه باغبانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

این آزمایش تعیین چگونگی اثرات غلظت های مختلف محلول کلرید سدیم در رشد اولیه گیاه و غلظت عناصر در برگ گوجه فرنگی انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار که در مجموع از ۸۰ نشاء گوجه فرنگی برای انجام آزمایش استفاده شد. گیاهان با توجه به مقدار غلظت کلرید سدیم در آب آبیاری شدند. نتایج نشان داد که محلول کلرید سدیم کاهش دهنده رشد اولیه در گیاهان گوجه فرنگی بود. بیشترین مقدار رشد اولیه در آزمایش مربوط به تیمار شاهد بود. با افزایش مقدار کلرید سدیم رشد گیاه کاهش یافت. در بین تیمارهای شوری تیمار ۵% کمترین تاثیر را بر کاهش رشد داشته است. کاربرد کلرید سدیم سبب کاهش عناصر ازت، پتاسیم، و فسفر برگ شد. غلظت ۱۵% کلرید سدیم بیشترین تاثیررا بر کاهش ازت، فسفر و پتاسیم در برگ بوته های تیمار شده داشت.