سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه نخعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

تأثیر کاربرد کود های اوره در غلظت های ( ۰% و ۱% و ۲%) ، اسید بوریک ، سولفات آهن ، سولفات روی و سولفات مس هر کدام در غلظت های ( ۰ و ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ پی پی ام ) به تنهایی و همچنین توام با همدیگردر زمان های مختلف بر خصو صیات میوه زرشک (عملکرد، وزن تر، وزن خشک، طول حبه، قطر حبه، pH ،TSS، آنتوسیانین و اسیدیته قابل تیتراسیون) در خراسان جنوبی بررسی گردید. نتایج نشان داد که محلول پاشی در زمان قبل از باز شدن گل ها و زمان قبل از باز شدن گل ها بعلاوه پس از ریزش گلبرگ ها نسبت به زمان پس از ریزش گلبرگ ها اثر معنی داری در بهبود صفات اندازه گیری شده داشته است. اوره در غلظت های استفاده شده به تنهایی و بصورت توام با کود های دیگر بیشترین تأثیر را در افزایش وزن حبه و pH داشت و بطور معنی داری TSS، وزن خشک و مقدار محصول را افزایش و اسید مالیک را کاهش داده است. بیشترین افزایش در وزن حبه و مقدار محصول مربوط به تیمار (اوره ۲%+ اسید بوریک ۲۵۰۰ پی پی ام+اهن ۲۵۰۰ پی پی ام+ مس ۲۵۰۰ پی پی ام+ روی ۲۵۰۰ پی پی ام) بود. اسید بوریک و آهن در غلظت های استفاده شده سبب افزایش معنی دار TSS ،آنتوسیانین وزن خشک، مقدار محصول، pH و کاهش اسید مالیک نسبت به روی و مس شدند. روی و مس تأثیر ی در صفات اندازه گیری شده نداشتند.