سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل لولایی – کارشنا س ارشد علوم باغبانی- گلستان
مرجان آشوری – کارشناس ارشد علوم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان
شهرام صداقت حور – عضو هیئت علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
رعنا محمدی پور – عضو هیئت علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده:

در این پژوهش اثر اسید بُریک و سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی رقم کامروسا مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار در ۳ تکرار در شهرستان گرگان در سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۰ اجراء شد که در آن اسید بُریک در ۴ سطح (صفر، ۱، ۵/۱ و ۲ پی پی ام ) و سولفات پتاسیم در سه سطح (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام ) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به تیمار ۱۲ ( k=200/B=2) بوده که به دلیل نقش بُر در انتقال قند به داخل میوه ها و نقش پتاسیم در افزایش قند میوه است. با افزایش پتاسیم به دلیل نقش آن در سفتی میوه بیشترین تعداد میوه های سالم در روز ششم انباری در تیمار۱۱ (k=200/B=1) می باشد. بالاترین میزان وزن میوه و تعداد میوه مربوط به تیمار ۱۱ (k=200/B=1) و ۱۲ (k=200/B=2) بوده که به دنبال آن بالاترین میزان عملکرد مربوط به تیمار های فوق است.