سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید لزرنوری – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری از گیاهان دار
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
رضا نعمت اله ثانی – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
آسیه فیروزی – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب برگ فندق بر طول عمر گل شاخه بریده داوودی تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجراء درآمد. گل های شاخه بریده داوودی در لوله های آزمایش که حاوی گلاب برگ فندق ۵۰و۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ سی سی گلاب برگ فندق در ۱ لیتر آب حاوی ۳۰گرم ساکارز و تیمار شاهد( بودند قرار گرفتند. طول عمر گل ها اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد تیمار ۲۲۲ سی سی گلاب برگ فندق توانست طول عمر گل شاخه بریده داوودی را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد و تفاوت معنی داری در بین تیمارها وجود داشت