سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود عزیزی – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری از گیاهان دار
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
آسیه فیروزی – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.

چکیده:

منظور بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب برگ بید بر طول عمر گل شاخه بریده جعفری تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجراء درآمد. گل های شاخه بریده جعفری لوله های آزمایش که حاوی گلاب برگ بید) ۵و۱۰و۱۵و۲۰درصد گلاب برگ بید در ۱ لیتر آب حاوی ۰۱ گرم ساکارز و تیمار شاهد( بودند قرار گرفتند. طول عمر گل ها اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد که کاربرد گلاب برگ بید توانست طول عمر گل شاخه بریده جعفری را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد و تفاوت معنی داری در بین تیمارها وجود داشت